Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ năm 2016 điều chỉnh lại theo kết quả kiểm tra quyết toán thuế đến hết ngày 05/04/2016 của Cục thuế Hà Nội và đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ năm 2016 điều chỉnh lại theo kết quả kiểm tra quyết toán thuế đến hết ngày 05/04/2016