Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 điều chỉnh lại theo kết quả kiểm tra quyết toán thuế đến hết ngày 05/04/2016 tại Công ty Mẹ của Cục thuế Hà Nội và đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 điều chỉnh lại theo kết quả kiểm tra quyết toán thuế đến hết ngày 05/04/2016 tại Công ty Mẹ của Cục thuế Hà Nội và đã được kiểm toán