Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017 đã được kiểm toán soát xét của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017 đã được kiểm toán soát xét