Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 của Tổng Công ty

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/1/2017 đến 30/9/2017 của Tổng Công ty