Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất:

- Báo cáo tài chính riêng: