Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018