Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2016.