Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký Cổ phiếu Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với mã chứng khoán "LLM". Các cổ đông có thể thực hiện lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán, mở tài khoản.