Quyết định và Thông báo của Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch, ngày giao dịch  đầu tiên cổ phiếu của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP. Theo đó các cổ đông để có thể giao dịch cổ phiếu LLM, tiến hành lưu ký cổ phiếu LLM tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản chứng khoán

  - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP

  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  - Mã chứng khoán: LLM

  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

  - Ngày giao dịch: Thứ Tư, ngày 16/08/2017

  - Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.000 đ/cổ phiếu

3. Các cổ đông để có thể giao dịch cổ phiếu LLM, tiến hành lưu ký cổ phiếu LLM tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản chứng khoán