Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP về việc chi trả cổ tức năm 2016