Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP Thông báo tới quý Cổ đông về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt