Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày chốt danh sách là ngày 19/03/2018.

     Nghị Quyết của HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP: