Thông báo giao dịch cổ phiếu LLM của cổ đông nội bộ của cổ đông Lê Đình Khanh - Trưởng ban kiểm toán nội bộ:

- Thông báo giao dịch cổ phiếu LLM của cổ đông nội bộ.

- Lê Đình Khanh - Trưởng ban kiểm toán nội bộ.

- Số lượng phiếu đang sở hữu: 2.500 cổ phiếu.

- Đăng ký bán: 2.500 cổ phiếu.

- Thời gian giao dịch: từ ngày 05/06/2018 đến ngày 30/06/2018.