Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP

Chương trình và Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP năm 2018:

- Chương trình đại hội cổ đông thường niên 2018

1. Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và định hướng 2018 của HĐQT

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch 2018

3. Báo cáo hoạt động 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát

4. Tờ trình và điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty:

     - Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty

     - Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty (Dự thảo)

5. Tờ trình và quy chế nội bộ về quản trị:

     - Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị

     - Quy chế nội bộ về quản trị (Dự thảo)

6. Tờ trình và quy chế bầu bổ sung thành viên BKS:

     - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS

     - Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

7. Thông báo đề cử nhân sự bầu thành viên ban kiểm soát

8. Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch:

     - Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát

     - Đơn đề cử theo nhóm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát

     - Sơ yếu lý lịch

9. Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2018:

     - Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông 2018

     - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ động 2018

     - Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại hội cổ đông 2018

10. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông 2018

11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

12. Tờ trình thông qua BCTC 2017 đã được kiểm toán

13. Tờ trình và đề án tái cấu trức và nâng cao năng lực quản trị

     - Tờ trình thông qua đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị

     - Tờ trình thông qua đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị (Sau khi được Bộ Xây Dựng chấp thuận)

     - Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị

14. Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương thù lao 2017 và kế hoạch 2018

15. Tờ trình về viêc phân phối lợi nhuận 2017