Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCT (Lilama) ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018