Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Tổng Công ty - Lê Đình Khanh: đã bán được 2.500 cổ phiếu trong tổng số 2.500 cổ phiếu đăng ký bán