Thông báo giao dịch cổ phiếu LLM của người liên quan đến người nội bộ Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP: Chị gái ông Nguyễn Văn Hùng UV Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP đang ký bán 100.000 Cổ phiếu LLM.