Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: Thông báo tới quý Cổ động về việc trả cổ tức năm 2017

Mẫu phiếu đăng ký nhận qua chuyển khoản và giấy ủy quyền.