Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Lilama công bố Báo cáo tài chính năm 2014 và 6 tháng năm 2015 như sau;

- cụ thể Dowload file đính kèm

1. Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2014

2. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán

3. Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty mẹ đã được kiểm toán

4. Báo cáo Tài chính của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2015

Phòng Tài chính Kế toán TCT