Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) xin thông báo mời quý nhà đầu tư quan tâm hợp tác và đầu tư dưới hình thức là nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty Lilama.

BỘ XÂY DỰNG

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY

LẮP MÁY VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
 

        Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 THÔNG BÁO

Mời nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama)

Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và chuyển thành công ty cổ phần; Quyết định số 269/QĐ-BXD ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Quyết định số 1098/QĐ-BXD ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) xin thông báo mời quý nhà đầu tư quan tâm hợp tác và đầu tư dưới hình thức là nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty Lilama, như sau:

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - TNHH một thành viên

- Địa chỉ: Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 043.863 7747;       Fax: 043. 863 8104

2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu

Tổng thầu EPC; Nhà thầu xây lắp; Cơ khí chế tạo: Tư vấn thiết kế, quản lý dự án; Kinh doanh thương mại cho thuê máy móc thiết bị; Hoạt động xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, xuất khẩu lao động.

3. Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần: 150.000.000 cổ phần; trong đó

+ Cổ phần nhà nước: 76.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ (theo lộ trình đến năm 2017, tỷ lệ sở hữu nhà nước nắm giữ giảm xuống 40%)

+ Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động: 2.399.500 cổ phần, chiếm 1,60% vốn điều lệ

+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 35.550.250 cổ phần, chiếm 23,7% vốn điều lệ;

+ Cổ phần bán đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 35.550.250 cổ phần, chiếm 23,7% vốn điều lệ.

4. Về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011;

Căn cứ Biên bản thông qua phương án công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu của ngày 28/9/2015 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng đủ các tiêu chí như sau:

- Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lãi 2 năm liền trước khi tham gia là nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các nhà đầu tư có cùng ngành nghề hoạt động với Lilama;

- Có cam kết bằng văn bản nắm giữ cổ phần tại Lilama tối thiểu 5 năm kể từ ngày Lilama được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần; Mỗi nhà đầu tư chiến lược đặt mua tối thiểu 7.500.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ;

- Có cam kết bằng văn bản hỗ trợ Lilama sau cổ phần hóa về: Chuyển giao công nghệ mới; Đào tạo nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực tài chính; Quản trị doanh nghiệp; Cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị; Phát triển thị trường;

- Có cam kết bằng văn bản sau khi là cổ đông chiến lược không thực hiện các giao dịch dẫn đến xung đột lợi ích với Lilama và nhà đầu tư khác của Lilama;

- Có cam kết bằng văn bản cùng Tổng công ty thực hiện Đề án tái cơ cấu theo Dự án 3 thuộc “Chương trình cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ;

- Nếu là nhà đầu tư nước ngoài phải có tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần của Lilama đều phải thông qua tài khoản này và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam;

5. Phương thức và giá bán cho nhà đầu tư chiến lược

- Số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 35.550.250 cổ phần, chiếm 23,7% vốn điều lệ.

- Số lượng nhà đầu tư chiến lược: Tối đa 03 nhà đầu tư.

- Phương thức bán cổ phần: Theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

- Thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Sau khi thực hiện đấu giá công khai ngày 26/11/2015.

- Giá bán cổ phần: Không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá.

- Cơ quan thực hiện bán cổ phần: Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty mẹ sẽ chỉ đạo Lilama thực hiện các thủ tục bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

6. Các nội dung khác

Nhà đầu tư chiến lược có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và liên hệ theo các địa chỉ như sau:

- Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng

+ Địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

+ Điện thoại: 04.39760539, số máy lẻ 204

+ Website: http://xaydung.gov.vn

+ Email: qldn.bxd@gmail.com

- Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama)

+ Địa chỉ: Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Điện thoại: 043.863 7747;      Fax: 043. 863 8104

+ Website: http://www.lilama.com.vn

- Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (đơn vị tư vấn)

+ Địa chỉ: Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

+ Điện thoại:  04. 3818 1888;          Fax: 04. 3818 1688

+ Website: http://www.shs.com.vn

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Trưởng ban chỉ đạo CPH (để b/cáo);

- Lưu BCĐ, QLDN (S2b).

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

 VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Đậu Minh Thanh