Tổng công ty Lắp máy Việt Nam: Ban hành Quy định về quy trình xác định định mức Kinh tế - Kỹ thuật quản lý dự án và trình tự ký kết, thực hiện hợp đồng của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Quyết Định và Quy định về quy trình xác định định mức Kinh tế - Kỹ thuật quản lý dự án và trình tự ký kết , thực hiện hợp đồng: