Căn cứ công văn số 4940/UBCK - GSĐC ngày 28/07/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông và các Nhà đầu tư về việc trở thành Công ty đại chúng như sau.