Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.