Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn chấp thuận cho Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC của Tổng công ty lập cho năm tài chính 2016 đã được kiểm toán và BCTC lập cho năm 2017.

Công văn chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán năm 2016 của Tổng Công ty;

 Công văn chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 của Tổng Công ty;