HĐQT Tổng Công ty ban hành Quyết định về Kế hoạch giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP

Quyết định của HĐQT:

Kế hoạch: