HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP: Ban hành Quyết Định về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP giai đoạn 2017-2020.