HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP: Ban hành Quyết Định về Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Doanh nghiệp có phần vốn góp của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Các biểu mẫu kèm theo: