Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP xin thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017