Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA