Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP về việc thoái một phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần LILAMA 45.1