Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP thông báo về việc cổ đông mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.