Thông Báo của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP về việc bán Cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 45.1

Tài liệu đấu giá cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 45.1