Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP về việc bán đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần LILAMA 69.3