Thông báo của Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP về việc đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần LILAMA 69.3 - Mã chứng khoán L63

Tài liệu đấu giá quyền mua của LILAMA tại LILAMA 69-3