Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 20.000 cổ phiếu LLM