Quyết định về việc ban hành Kế hoạch giám sát, kiểm tra về việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP