Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP (LLM) hoàn tất chuyển nhượng 720.000 cổ phần tại Công ty CP LILAMA 45.1 (L45), L45 không còn là công ty con của Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP