Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP (Lilama) thành lập Công ty TNHH 02 thành viên là Công ty con của Lilama tại Vương quốc Brunei.

Tài liệu công bố bao gồm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp