Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP về việc thực hiện thoái toàn bộ vốn Lilama tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng