CÁC QUI ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ AN SINH XÃ HỘI

 

A.   CÁC YÊU CẦU CHUNG

      I.            Mục tiêu

Tổng công ty Lắp máy Việt nam (LILAMA) xây dựng hệ thống quản lý môi trường và an sinh xã hội nhằm mục đích:

-         Hạn chế, ngăn ngừa các tác động tiêu cực đến môi trường xã hội từ tất các hoạt động của LILAMA, bao gồm: hoạt động kỹ thuật, thiết kế, đầu tư, mua sắm, chế tạo, xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng, quản lý việc lắp máy và dự án (sau đây được gọi tắt là hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh) và các nhà cung cấp, các dịch vụ phát sinh mà LILAMA sẽ thực hiện phù hợp với các yêu cầu hiện hành của Chính phủ Việt Nam và của các Tổ chức quốc tế;

-         Chủ động phòng ngừa, kiểm soát mọi rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, môi trường, xã hội và bình đẳng giới trong trong quá trình thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA;

-         Thiết lập và áp dụng một hệ thống quản lý môi trường, xã hội cùng các quy trình cụ thể của hệ thống nhằm kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

-         Góp phần hỗ trợ phát triển bền vững môi trường và xã hội tại các khu vực có các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA;

-         Hỗ trợ các bên liên quan, các nhà cung cấp trong việc tăng cường năng lực và trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về quản lý môi trường và xã hội.

-         Tham vấn và công bố thông tin về môi trường, xã hội và an toàn đối với cộng đồng tại các khu  vực có các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA.

   II.            Phạm vi áp dụng

-         Đối với tất cả các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA.

-         Đối với hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ mà LILAMA sử dụng trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

III.            Nguyên tắc áp dụng

-         Tôn trọng và tuân thủ triệt để các quy định, yêu cầu về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, tái định cư, phát triển giới, tham vấn cộng đồng của Chính phủ Việt Nam và của các Tổ chức quốc tế;

-         LILAMA triệt để tuân thủ các quy định, chính sách của mình trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của mình.

-         Thường xuyên tiến hành đánh giá sự tuân thủ.

-         Thực hiện đào tạo và cung cấp các kỹ năng cần thiết cho toàn bộ nhân viên LILAMA, các nhà thầu phụ và các bên liên quan để chủ động ngăn ngừa các mối nguy về môi trường, xã hội, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp;

-         Tham vấn và công bố thông tin đối với các bên liên quan nhằm đảm bảo xác định sớm các rủi ro và tăng cường cơ chế giám sát thực hiện, quan hệ công chúng của LILAMA.

IV.            Chính sách an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và an sinh xã hội của LILAMA

-         Lãnh đạo cao nhất thiết lập, phê duyệt và cập nhật Chính sách An toàn, sức khỏe nghề nghiệp, Môi trường và An sinh xã hội.

-         Tổng giám đốc đảm bảo mọi nhân viên, đặc biệt là các nhân viên tại dự án/công trường thấu hiểu Chính sách này và luôn luôn tuân thủ.

-         Phòng Kinh tế Kỹ thuật sẽ phổ biến Chính sách An toàn, sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và an sinh xã hội cho mọi nhân viên trong LILAMA.

-         Bộ phận Công nghệ thông tin công bố chính sách An toàn, sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và an sinh xã hội trên trang web của LILAMA.

-         Ban quản lý các dự án phổ biến Chính sách An toàn, sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và an sinh xã hội cho các bên liên quan, nhà cung cấp và công bố ra cộng đồng.

 

B.   QUI ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

      I.            Mục tiêu:

-         Đảm bảo các vấn đề về môi trường xã hội phát sinh từ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA được xác định, đánh giá và có các biện pháp quản lý, giảm thiểu phù hợp để hạn chế tác động đến môi trường xã hội, thúc đấy phát triển bền vững đối với tất cả các hoạt động của LILAMA, các nhà thầu phụ và các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.

-         Đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường hiện hành của Chính phủ Việt Nam và các Tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ.

   II.            Yêu  cầu

-         Thực hiện sàng lọc, đánh giá tác động môi trường từ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA trên cơ sở các yêu cầu cụ thể từ các chính sách hiện hành của Chính phủ Việt Nam, các Tổ chức quốc tế, nhà tài trợ;

-         Tiến hành đánh giá tác động môi trường của các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA phù hợp với quy mô thực hiện;

-         Thực hiện các phương án thay thế và các biện pháp giảm thiểu nhằm phòng tránh, giảm nhẹ các tác động gây bất lợi đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội tại các khu vực thực hiện các hoạt động của LILAMA;

-         Tham vấn cộng đồng và các bên liên quan trong quán trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, xây dựng và thực hiện biện pháp giảm thiểu nhằm đảm bảo các tác động được xác định đầy đủ và các biện pháp giảm thiểu đã phù hợp, xác định các tác động phát sinh và đề các biện pháp giảm thiểu bổ sung kịp thời.

-         Không thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại các khu vực sinh thái được bảo vệ, các khu bảo tồn thiên nhiên, dự trữ sinh quyển,… và không thực hiện các hoạt động khác mà có thể gây nên các nguy cơ xâm hại đáng kể đến các khu vực này. 

-         Thiết lập và quy trì hệ thống quản lý môi trường cụ thể cho các dự án đầu tư phát triển và hệ thống quản lý môi trường chung cho tất cả các hoạt động của LILAMA nhằm đảm bảo các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu và kiểm soát tác động tiêu cực đến môi trường được thực hiện và được giám sát, báo cáo đầy đủ;

-         Đảm bảo các hoạt động từ nhà cung cấp dịch vụ có liên quan được đánh giá tác động đến môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, quản lý tác động tiêu cực phù hợp và có sự giám sát thực hiện từ LILAMA;

-         Công bố thông tin về tác động môi trường, kế hoạch quản lý môi trường tại các khu vực chịu ảnh hưởng từ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA theo đúng quy định;

-         Khiếu nại của người dân địa phương liên quan đến phạm vi về môi trường như bụi, tiếng ồn, nước thải, an toàn giao thông,… phải được Văn phòng quản lý dự án của LILAMA và nhà thầu tiếp nhận, xử lý kịp thời và thỏa đáng;

-         Thực hiện các giải pháp kỹ thuật, quản lý nhằm đảm bảo kiểm soát các tác động môi trường, xã hội trong quá trình vận hành các công trình xây dựng mà LILAMA quản lý vận hành đảm bảo không gây nên các vấn đề ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội trong khu vực xung quanh;

-         Xây dựng và áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn nhằm đảm bảo nâng cao tính hiệu quả và bền vững của các hoạt động sản xuất, kinh doanh của LILAMA.

 

C.   QUI ĐỊNH VỀ TÁI ĐỊNH CƯ KHÔNG TỰ NGUYỆN

      I.            Mục tiêu

-         Nhằm tránh và giảm thiểu các nhu cầu thu hồi đất và tái định cư bắt buộc đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh của LILAMA.

-         Trường hợp không tránh được thì cần thực hiện các biện pháp, chính sách giảm thiểu tác động nhằm đảm bảo không gây các ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của các hộ bị ảnh hưởng, và phù hợp với các quy định của Chính phủ Việt Nam và các yêu cầu của các Tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ;

-         Đảm bảo cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo, các nhóm dễ bị tổn thương, các nhóm dân tộc thiểu số sẽ bị tác động tái định của và thu hồi đất từ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA.

-         Hỗ trợ thúc đấy phát triển bền vững, công bằng xã hội và xóa đói giảm nghèo vì lợi ích cộng đồng tại các khu vực có các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA.

   II.            Yêu cầu

-         Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA, nếu có nhu cầu thu hồi đầt thì phải phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư phù hợp với các yêu cầu trong các quy định hiện hành của Việt Nam, các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ;

-         Tránh hoặc giảm thiểu tái định cư bắt buộc và các tác động lên đất đai, công trình và tài sản cố định khác khi có thể bằng cách nghiên cứu các phương án thiết kế thay thế.

-         Sàng lọc, phân loại các tác động của việc thu hồi đất, di dời công trình, tài sản cố định sẽ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam, các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ. 

-         Bồi thường và hỗ trợ phải dựa trên nguyên tắc chi phí thay thế tại thời điểm thực hiện. Giá đền bù phải được xác định dựa trên kết quả thẩm định đất/tài sản độc lập một cách kịp thời và có sự tham vấn.

-         Người bị ảnh hưởng không có giấy tờ hoặc không có quyền pháp lý về đất vẫn được bồi thường tài sản trên đất theo giá thay thế.

-         Nguyên tắc đền bù “đất đổi đất” hoặc tiền mặt tùy theo sự lựa chọn của người bị ảnh hưởng. Nguyên tắc “đất đổi đất” phải được đề xuất cho những người bị mất 20% diện tích đất sản xuất trở lên. Nếu đất không có sẵn, LILAMA phải đảm bảo rằng trên thực tế đúng là như vậy.

-         Thực hiện tham vấn đúng nghĩa với người bị ảnh hưởng và các nhóm liên quan, đảm bảo họ được tham gia từ khi lập kế hoạch cho đến khi thực hiện. Các ý kiến và đề suất của người và cộng đồng bị ảnh hưởng sẽ được xem xét.

-         Kế hoạch tái định cư sẽ được công khai đến người bị ảnh hưởng trước khi trình nộp cho Nhà tài trợ.

-         Việc xác định, lập quy hoạch và quản lý tái định cư phải đảm bảo các vấn đề về giới được xem xét. Giám sát và đánh giá các tác động xã hội, nhạy cảm về giới và phù hợp văn hóa sẽ được thực hiện trong các giai đoạn của dự án.

-         Các biện pháp đặc biệt sẽ được xem xét trong kế hoạch tái định cư cho nhóm dễ bị tổn thương, là những người có nguy cơ cao bị rơi vào tình trạng nghèo khổ như hộ không có đất, hộ có phụ nữ làm chủ hộ, nhóm người già hoặc tàn tật hoặc hộ nghèo.

-         Các di tích văn hóa, tôn giáo phải được duy trì, bảo tồn đến mức tối đa.

-         Giai đoạn chuyển tiếp tái định cư sẽ được giảm thiểu tối đa. Người bị ảnh hưởng sẽ được phục hồi trước khi bắt đầu xây dựng dự án.

-         Ngân sách cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được chuẩn bị đủ trong khi thực hiện dự án. 

-         Báo cáo và giám sát độc lập phải được xác định rõ như một phần của hệ thống quản lý tái định cư. Các giai đoạn thu hồi đất và kết quả phải được đánh giá độc lập. Đến cuối kỳ dự án, nếu không chứng minh được sinh kế của người bị ảnh hưởng khôi phục so với trước thời điểm dự án, các biện pháp bổ sung cần phải được xem xét.

-         Các hoạt động đầu tư xây dựng chỉ được phép bắt đầu thực hiện khi có xác nhận được bằng văn bản của chính quyền địa phương về:

+ Chi trả đầy đủ cho người bị ảnh hưởng và các biện pháp phục hồi được thực hiện;

+ Bồi thường và hỗ trợ người bị ảnh hưởng đúng;

+ Khu vực dự án không còn bất kể trở ngại nào.

-         Đền bù và hỗ trợ cải tạo phải được cung cấp cho mỗi người bị di dời ít nhất 30 ngày cho những người không phải di dời và 60 ngày cho những người phải di dời trước khi thu hồi tài sản của họ. Trường hợp ngoại lệ như các nhóm dễ bị tổn thương có thể cần nhiều thời gian hơn.

-         Thực hiện các biện pháp để thu hút sự tham gia tích cực của phụ nữ vào việc lập kế  hoạch và thực hiện chương trình tái định cư cũng như các chương trình khác của dự án. Các ban tái định cư và chuyên gia tái định cư sẽ trực tiếp tham gia vào mọi khía cạnh của việc phát triển và thực hiện chiến lược giới nhằm đảm bảo rằng những biện pháp này đã được thực hiện một cách thỏa đáng.

 

D.   QUI ĐỊNH VỀ DÂN TỘC THIỂU SỐ

      I.            Mục tiêu

-         Nhằm đảm bảo các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh LILAMA sẽ không gây nên các xáo trộn, xói mòn bản sắc văn hóa của các dân tộc bản địa tại khu vực triển khai các hoạt động phát triển của mình;

-         Đảm bảo các nhóm người dân tộc thiểu số được hưởng lợi công bằng từ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA;

-         Đảm bảo giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực từ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA đến đời sống, xã hội của các nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số.

   II.            Yêu cầu

-         Bất kỳ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA mà có tác động lên các dân tộc thiểu số đều được yêu cầu phải:

+ Thực hiện một chương trình sàng lọc thông tin sơ bộ để xác định là liệu có các dân tộc thiểu số ở trong vùng thực hiện các hoạt động phát triển hoặc có sự gắn bó cộng đồng ở trong vùng thực hiện hoạt động;

+ Nếu có các dân tộc thiểu số, cần tiến hành đánh giá xã hội để xác định các tác động có lợi và bất lợi của dự án để khảo sát nếu có sự thay đổi về thiết kế của dự án và để kiểm tra nếu việc điều chỉnh thiết kế các hoạt động đầu tư phát triển có thể giảm thiểu bất kỳ các tác động bất lợi nào và nâng cao các lợi ích;

+ Tuân thủ quá trình tham vấn tự nguyện, trước và được thông báo với các cộng đồng dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng để xác định các quan điểm và để chắc chắn là cộng đồng ủng hộ rộng rãi cho hoạt động phát triển;

+ Nếu việc tham vấn tự nguyện, trước và được thông báo kết luận rằng các cộng đồng dân tộc thiểu số ủng hộ rộng rãi dự án, thì lập một Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số (KPDT) về tham vấn với cộng đồng, phác thảo các lợi ích mà họ sẽ nhận được từ dự án và cách giảm thiểu hay hạn chế tối thiểu bất kỳ các tác động bất lợi của dự án; và

+ Công bố kế hoạch cho cộng đồng bị ảnh hưởng, trong nước và quốc tế.

-         Bất kỳ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh nào mà có tác động lên các dân tộc thiểu số phải được lập KPDT nhằm đảm bảo quá trình phát triển sẽ thúc đẩy toàn bộ các mặt về giá trị, quyền con người, tính độc đáo về văn hoá của người dân tộc thiểu số. Kế hoạch này phải đảm bảo:

+ Các dân tộc thiểu số trong khu vực thực hiện hoạt động đầu tự sản xuất, kinh doanh của LILAMA được tham vấn một cách tự nguyện, được thông báo trước, dựa trên một đánh giá là người dân có ủng hộ việc thực hiện dự án một cách rộng rãi hay không;

+ Đảm bảo rằng các tác động bất lợi do các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh gây ra được loại trừ hoặc được giảm thiểu;

+ Đảm bảo rằng họ nhận được các lợi ích kinh tế và xã hội phù hợp về mặt văn hoá từ dự án. Các hoạt động phát triển sẽ chỉ thực hiện ở những nơi mà các cộng đồng dân tộc thiểu số ủng hộ rộng rãi.

 

E.   QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

      I.            Mục tiêu

-           Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động, ngăn ngừa tai nạn, chấn thương và bệnh tật.

-           Đảm bảo phòng ngừa hoặc ngăn chặn rủi ro đối với sự an toàn của cộng đồng bị ảnh hưởng do các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA.

-         Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động hiện hành của Chính phủ Việt Nam và các Tổ chức quốc tế, các Nhà tài trợ.

   II.            Yêu cầu

-         Phải đảm bảo cung cấp cho người lao động của LILAMA một môi trường làm việc vệ sinh và an toàn, có tính đến những rủi ro vốn có của ngành xây dựng và các điều kiện nguy hiểm cụ thể trong các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của mình, bao gồm những rủi ro về lý, hóa, sinh và phóng xạ.

-         Phải xác định, đánh giá các rủi ro và tác động đối với sức khỏe và sự an toàn của người lao động trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

-          Phải thiết lập biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro cho người lao động, cụ thể:

+ Giảm thiểu, trong khả năng hợp lý, nguyên nhân của các mối nguy hiểm tiềm tàng đối với người lao động;

+ Cung cấp các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ, bao gồm thay đổi, thay thế hoặc loại trừ các điều kiện hoặc chất độc hại;

+ Cung cấp thiết bị thích hợp để giảm thiểu rủi ro cũng như yêu cầu thực thi việc áp dụng các biện pháp;

+ Đào tạo người lao động và có biện pháp khuyến khích phù hợp khuyến khích phù hợp để người lao động sử dụng và tuân thủ các thủ tục, qui trình về vệ sinh an toàn lao động và thiết bị bảo hộ lao động;

+ Lập tài liệu và báo cáo về tai nạn, bệnh tật và sự cố nghề nghiệp;

+ Sắp xếp, tổ chức việc phòng ngừa khẩn cấp, sẵn sàng ứng phó tại nơi làm việc.

-           Phải xác định và đánh giá những rủi ro và tác động tiềm tàng đối với sự an toàn của cộng đồng bị ảnh hưởng do hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA, đồng thời thiết lập các biện pháp phòng ngừa và lập kế hoạch giải quyết chúng một cách tương ứng với các rủi ro và tác động đã xác định. Những biện pháp này phải ưu tiên phòng ngừa hoặc ngăn chặn rủi ro, tác động hơn là giảm thiểu và giảm nhẹ. Phải ngăn ngừa hoặc giảm thiểu mức độ trầm trọng của các ảnh hưởng do thiên tai gây ra, như lở đất hay lụt lội có thể là hậu quả của sự thay đổi phương thức sử dụng đất do có hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của LILAMA.

-           Phải thông báo cho cộng đồng bị ảnh hưởng về những mối nguy tiềm tàng đáng kể theo cách thức phù hợp. Phải chuẩn bị ứng phó với tình huống tai nạn hoặc khẩn cấp, bao gồm văn kiện lập kế hoạch ứng phó trong đó đề cập vấn đề đào tạo, nguồn lực, trách nhiệm, truyền thông, thủ tục và các khía cạnh cần thiết khác để ứng phó một cách hiệu quả đối với các trường hợp khẩn cấp đi kèm với các rủi ro của hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thông tin thích hợp về khả năng và các hành động ứng phó khẩn cấp, nguồn lực và trách nhiệm ứng phó phải được công bố cho cộng đồng bị ảnh hưởng.

 

F.    QUI ĐỊNH VỀ GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

      I.            Mục tiêu

-         Đảm bảo các cơ hội và quyền lợi công bằng giữa nam giới và nữ giới trong các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA.

-         Hạn chế các tác động bất lợi đến nữ giới, cải thiện điều kiện tham gia của phụ nữ trong các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA.

   II.            Yêu cầu

-         Đảm bảo chính sách bình đẳng và tạo cơ hội cho phụ nữ trong công tác qui hoạch, bổ nhiệm cán bộ và tuyển dụng nhân sự của LILAMA.

-         Đảm bảo các chính sách bình đẳng giới trong quá trình đào tạo, nâng cao năng lực của LILAMA.

-         Đảm bảo các xem xét về giới trong các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA, cụ thể:

+ Đảm bảo các xem xét về giới trong lựa chọn và thiết kế các hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng phục vụ cho công việc và sinh hoạt cá nhân;

+ Đảm bảo cơ hội và sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động của LILAMA;

+ Có cơ chế cụ thể để khuyến khích và đảm bảo phụ nữ có các ý kiến đóng góp và có quyền trong quá trình ra quyết định của LILAMA;

+ Hỗ trợ cho các đối tượng nữ bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển của Tông công ty trong quá trình khôi phục cuộc sống và thu nhập.

-         Đảm bảo sự tham gia công bằng giữa nam và nữ trong các hoạt động tham vấn cộng đồng đối với các hoạt động LILAMA. 

-         Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về giới theo quy định hiện hành của Việt Nam, các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ để đảm bảo môi trường làm việc công bằng cho cả nam và nữ.

 

G.  QUI ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

      I.            Mục tiêu

-         Đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động.

-         Thúc đẩy đối xử công bằng, không phân biệt đối xử và cơ hội bình đẳng cho người lao động làm việc trong các hoạt động của LILAMA. 

-         Bảo vệ người lao động, bao gồm các đối tượng người lao động dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em (trong độ tuổi lao động, phù hợp với qui định của pháp luật), và lao động nhập cư.

-         Đảm bảo không sử dụng lao động cưỡng bức và trẻ em.

-         Đảm bảo tuân thủ các quy định về lao động và điều kiện làm việc hiện hành của Chính phủ Việt Nam, các Tổ chức quốc tế và các Nhà tài trợ.

   II.            Yêu cầu

-         Đảm bảo có các quy trình quản lý lao động áp dụng đối với các hoạt động của LILAMA. Những quy trình này sẽ đặt ra cách thức quản lý người lao động của LILAMA, phù hợp với các yêu cầu của luật pháp Việt nam và Nhà tài trợ.

-         Người lao động của LILAMA phải được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng và dễ hiểu về điều kiện làm việc của mình. Các thông tin này chỉ ra quyền của người lao động theo luật pháp Việt nam về lao động và việc làm (trong đó sẽ có cả thoả ước tập thể), bao gồm quyền của người lao động liên quan đến giờ làm việc, tiền lương, làm thêm giờ, bồi thường và quyền lợi. Thông tin này sẽ được cung cấp khi bắt đầu ký kết hợp đồng lao động và khi có bất kỳ thay đổi quan trọng nào xảy ra.

-         Người lao động của LILAMA sẽ được thanh toán lương thường xuyên theo quy định của luật Việt nam. Các khoản khấu trừ từ tiền lương sẽ chỉ được thực hiện theo luật pháp Việt nam và người lao động của LILAMA sẽ được thông báo về việc khấu trừ sẽ được thực hiện. Tất cả người lao động của LILAMA sẽ có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ mỗi tuần, nghỉ lễ hàng năm và nghỉ ốm,… theo luật Việt nam.

-         Khi chấm dứt việc làm, người lao động sẽ nhận được thông báo thôi việc và thanh toán thôi việc theo yêu cầu của luật pháp Việt nam một cách kịp thời. Tất cả các khoản chưa được trả, lợi ích an sinh xã hội, đóng góp bảo hiểm và các chế độ khác sẽ được trả trực tiếp cho người lao động hoặc bằng cách thích hợp khác vì lợi ích của người lao động của LILAMA.

-         Việc làm của người lao động phải dựa trên nguyên tắc cơ hội bình đẳng và đối xử công bằng, không có phân biệt đối xử đối với bất kỳ khía cạnh nào của quan hệ lao động, như tuyển dụng và thuê, bồi thường thiệt hại (bao gồm cả tiền lương và phúc lợi), điều kiện làm việc và các điều khoản lao động, cơ hội đào tạo, phân công công việc, thăng tiến, thôi việc hoặc nghỉ hưu, hoặc chấp hành kỷ luật.

-         Đảm bảo công nhận và luôn tôn trọng vai trò của các tổ chức của người lao động và đại diện hợp pháp của người lao động.

-         Đảm bảo xây dựng một cơ chế khiếu nại và sẽ được công bố cho tất cả người lao động của LILAMA để nâng cao mối quan tâm của người lao động nơi làm việc. Tất cả người lao động của của LILAMA sẽ được thông báo về cơ chế khiếu nại ngay tại thời điểm tuyển dụng và các biện pháp sẽ được thực hiện để người lao động dễ dàng tiếp cận các thông tin này.

-         Thủ tục quản lý lao động của LILAMA phải quy định độ tuổi lao động tối thiểu có liên hệ với các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA, độ tuổi này phải được xác định dựa trên qui định của luật pháp Việt nam.

-         Không sử dụng trẻ em dưới 18 tuổi trong các công việc có liên quan tới LILAMA mà có thể gây nguy hại hoặc cản trở việc học tập của trẻ em hoặc có hại cho sức khỏe hoặc phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức hay xã hội.

-         Khi có thể sử dụng trẻ em dưới 18 tuổi trong các công việc liên quan với LILAMA, phải đánh giá rủi ro thích hợp cùng với giám sát thường xuyên về sức khỏe, điều kiện làm việc và giờ làm việc.

-         Lao động cưỡng bức bao gồm bất kỳ công việc hoặc dịch vụ không tự nguyện từ một cá nhân bị đe dọa bởi vũ lực hoặc hình phạt, sẽ không được sử dụng trong các hoạt động liên quan đến LILAMA. Không có người bị buôn bán trong các công việc có liên quan với LILAMA.

-         Trường hợp LILAMA có sử dụng lao động cộng đồng, LILAMA sẽ đề ra, thực hiện các biện pháp thích hợp để xác định liệu lao động này có làm việc trên cơ sở tự nguyện, sau khi đã có thỏa thuận giữa LILAMA với cá nhân hoặc cộng đồng.

-          Các quy định an toàn nghề nghiệp nói chung được qui định ở phần “E. QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP”, ngoài ra phải căn cứ vào đặc điểm từng loại hình hoạt động cụ thể, LILAMA phải thiết kế và thực hiện các biện pháp phù hợp hoạt động,  luật pháp Việt nam và qui định về an toàn sức khỏe nghề nghiệp của các Nhà tài trợ để: (a) xác định các mối nguy hại tiềm tàng đối với người lao động của LILAMA, đặc biệt là những nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng; (b) cung cấp các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ, bao gồm cả sửa đổi, thay thế, hoặc loại bỏ các điều kiện hoặc các chất nguy hại; (c) đào tạo người lao động của LILAMA và duy trì các hồ sơ đào tạo của LILAMA; (d) ghi chép và báo cáo tai nạn lao động, bệnh tật và sự cố; và (e) kế hoạch phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó trường hợp khẩn cấp.

-         Tất cả người lao động của LILAMA phải được cung cấp các phương tiện phù hợp với hoàn cảnh công việc, bao gồm cả tiếp cận căng tin, phương tiện vệ sinh và các khu vực phù hợp để nghỉ ngơi.

 

H.   HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, AN SINH XÃ HỘI (ESMS) VÀ GIÁM SÁT

      I.            Mục tiêu

-         Thiết lập một hệ thống quản lý môi trường và an sinh xã hội (ESMS) để loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro tới môi trường và cộng đồng bị ảnh hưởng do các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA.

-         Đảm bảo sự phù hợp với Chính sách An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp, Môi trường và An sinh xã hội mà LILAMA đã công bố.

-         Chứng tỏ sự phù hợp của ESMS với thông lệ quốc tế được nêu trong các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận.

   II.            Yêu cầu

-         LILAMA phải thiết lập, lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục ESMS phù hợp với luật pháp quốc gia, các quy định, các yêu cầu khác và thông lệ quốc tế được nêu trong các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận liên quan đến môi trường và an sinh xã hội, đồng thời phải xác định cách thức để thực hiện các yêu cầu đó.

-         Phải xác định là lập thành văn bản phạm vi của ESMS.

-         Phải xác định chính sách Môi trường và an sinh xã hội.

-         Phải thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục để sàng lọc, nhận biết các khía cạnh môi trường, tác động xã hội từ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA trên cơ sở các yêu cầu cụ thể từ các chính sách hiện hành của Chính phủ Việt Nam, các Tổ chức quốc tế, nhà tài trợ;

-         Phải thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục để đánh giá tác động môi trường và xã hội của các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA phù hợp với quy mô thực hiện;

-         Phải thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục để nhận biết, tiếp cận các yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác có liên quan với các khía cạnh, tác động môi trường và an sinh xã hội, đồng thời phải xác định cách thức áp dụng chúng.

-         Phải thiết lập, thực hiện và duy trì các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và an sinh xã hội ở LILAMA và các Ban quản lý dự án. Phải thiết lập, thực hiện và duy trì các chương trình để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu.

-         Phải đảm bảo có sẵn các nguồn lực cần thiết để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến ESMS. Các nguồn lực bao gồm: nhân lực và kỹ năng, cơ sở hạ tầng, công nghệ và tài chính. Phải xác định vai trò, quyền hạn, được lập thành văn bản và thông báo. LILAMA phải bổ nhiệm một đại diện lãnh đạo về môi trường và an sinh xã hội.

-         Phải đảm bảo bất cứ người nào thực hiện công việc của LILAMA có khả năng tác động đáng kể lên môi trường và xã hội phải có đủ năng lực trên cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc kinh nghiệm thích hợp. Phải xác định các nhu cầu đào tạo tương ứng với các khía cạnh an toàn, môi trường và xã hội.

-         Phải thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục để trao đổi thông tin giữa các bộ phận chức năng và tiếp nhận, lập thành văn bản và đáp ứng thông tin từ các bên hữu quan bên ngoài.

-         Tài liệu của ESMS phải bao gồm:

+ Chính sách, các mục tiêu và các chỉ tiêu môi trường và xã hội.

+ Mô tả phạm vi hoạt động của ESMS.

+ Mô tả các điều khoản chính của ESMS, tác động qua lại giữa chúng và tham khảo đến các tài liệu liên quan.

+ Các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của các qui định liên quan.

-         Các tài liệu của ESMS phải được kiểm soát, phải thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục để:

+ Phê duyệt tài liệu trước khi ban hành;

+ Xem xét, cập nhật khi cần và phê duyệt lại tài liệu;

+ Đảm bảo nhận biết được các thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành của tài liệu;

+ Đảm bảo có sẵn ở nơi sử dụng;

+ Đảm bảo rõ ràng, dễ nhận biết;

+ Đảm bảo các tài liệu bên ngoài phải được nhận biết và kiểm soát sự phân phối;

+ Đảm bảo ngăn ngừa sử dụng tài liệu lỗi thời và áp dụng dấu hiệu nhận biết.

-         Phải định rõ và lập kế hoạch các tác nghiệp liên quan đến khía cạnh môi trường có ý nghĩa và các tác động tiêu cực từ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của LILAMA đến đời sống, xã hội đã được xác định nhất quán với chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và xã hội của LILAMA.

-         Phải thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục nhằm xác định rõ các tình trạng khẩn cấp tiềm ẩn và các sự cố tiềm ẩn có thể có tác động đến môi trường, xã hội và cách thức ứng phó với tác động đó. 

-         Phải thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục về định kỳ đánh giá sự tuân thủ với các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác.

-         Phải thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục liên quan đến sự không phù hợp thực tế và tiềm ẩn và để thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa.

-         Phải thiết lập và duy trì hồ sơ cần thiết để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu của ESMS và các kết quả đã đạt được. Phải thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục để phân định, lưu trữ, bảo quản, phục hồi, duy trì và hủy hồ sơ. Các hồ sơ phải được lưu trữ và duy trì rõ ràng, dễ nhận biết và truy tìm nguồn gốc.

-         Phải đảm bảo các cuộc đánh giá nội bộ ESMS được tiến hành định kỳ hàng năm và trong trường hợp cần thiết, có sự cố, khiếu nại của các bên liên quan thì LILAMA phải tổ chức đánh giá bất thường.

-         Ban tổng giám đốc phải định kỳ hàng năm xem xét ESMS của LILAMA để đảm bảo nó luôn phù hợp, thỏa đáng và có hiệu lực.