Cty CP LILAMA 18, đơn vị thành viên của TCty LILAMA Việt Nam vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 15/4 tại TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

     Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), báo các tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và các tờ trình gồm: Phân phối lợi nhuận năm 2016, lựa chọn Cty Kiểm toán tài chính năm 2017, phê duyệt thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016, bổ sung ngành nghề kinh doanh,…

LILAMA 18 tham gia chế tạo và lắp đặt dự án nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh)

     Theo báo cáo của HĐQT, năm 2016, LILAMA 18 đã phát huy hiệu quả thương hiệu, uy tín trong quá trình củng cố và cạnh tranh thị trường, thực hiện nhất quán chủ trương “Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu, động lực phát triển của doanh nghiệp”. Bên cạnh đó, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn là một tập thể đoàn kết phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong xây dựng, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông nên kết quả sản xuất kinh doanh của Cty năm 2016 đạt và vượt mức kế hoạch từ 116,22% đến 161,08%, thu nhập người lao động đạt bình quân 10.600.000 đồng/người/tháng và chia cổ tức 18%.

HĐQT LILAMA 18 nhiệm kỳ 2017 - 2021 ra mắt Đại hội

     Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của LILAMA 18 đã thống nhất bầu HĐQT Cty nhiệm kỳ 2017 – 2021 là 5 thành viên và Ban kiểm soát 3 thành viên. Sau phiên họp thứ nhất, HĐQT đã thống nhất bầu ông Lê Quốc Ân, Phó Tổng Giám đốc TCty Lắp máy – CTCP tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Trần Sĩ Quỳnh làm Tổng Giám đốc Cty CP LILAMA 18.

Mai Phương