Sáng nay (31/5) tại Hà Nội, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tham dự đại hội có ông Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Đặng Văn Long Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế hoạch Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, ông Lê Văn Tuấn Tổng giám đốc Tổng công ty, ông Nguyễn Hữu Thành - thành viên HĐQT, ông Bùi Đức Kiên - Kế toán trưởng - thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Hùng Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Tổng công ty, cùng 240 cổ đông đại diện cho số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là tại Tổng công ty.

     Tại đại hội, các cổ đông của LILAMA đã thống nhất  và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017; Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty…

Ông Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại đại hội

     Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 đã được Đại hộ đồng cổ đông phê duyệt, với sự quyết tâm và đồng thuận cao, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, đưa LILAMA vượt qua các khó khăn chung của nền kinh tế, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

     Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đã đề ra, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm như: nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, Long Phú 1, Vĩnh Tân 4, Lọc dầu Nghi Sơn, thủy điện Lai Châu…đảm bảo bám sát kế hoạch, tiến độ, chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Tổng công ty đã chỉ đạo, điều hành các ban dự án, các công ty thành viên tập trung nguồn lực, thiết bị, tài chính để đáp ứng yêu cầu dự án, tạo việc làm cho hơn 20.000 cán bộ công nhân viên; đồng thời điều hành quyết liệt, đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, chào giá hợp lý để có thể đàm phán, ký hợp đồng, đảm bảo công việc cho năm kết hoạch và các năm tiếp theo. 

Ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tại đại hội

     Trên cở sở kế thừa Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015 định hướng 2020, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua, Tổng công ty đã thực hiện công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trên tất cả mọi lĩnh vực bao gồm: tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh, tái cấu trúc nguồn nhân lực, tái cấu trúc tài chính và tái cấu trúc quản trị. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề chính, một số lĩnh vực liên quan mật thiết vẫn được duy trì và phát triển như các chức năng bổ sung cho ngành nghề kinh doanh chính. 

Ông Lê Văn Tuấn - Tổng giám đốc phát biểu tại đại hội

     Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) luôn chú trọng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với mục tiêu và định hướng ngành Lắp máy trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau cổ phần hóa, Tổng công ty tiếp tục kiên trì các mục tiêu hoạt động tập trung vào các lĩnh vực xây lắp, gia công chế tạo thiết bị và tổng thầu EPC các công trình công nghiệp và dân dụng.

Duy Tình - Đức Bảo