Thực hiện “kế hoạch công tác an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường năm 2017" số 58/TCT-KTKT đã được Tổng Giám đốc phê duyệt ngày 11/1/2017. Từ ngày 30/7 đến 04/8/2017, Lilama đã phối hợp với Công ty CP Kiểm định Kỹ thuật, An toàn và Tư vấn xây dựng –INCOSAF tổ chức học tập, huấn luyện ATVSLĐ cho Cán bộ CNV.

     Thời gian qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) tại Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn quan tâm nhằm đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc, đảm bảo tài sản, sự phát triển, ổn định của Tổng Công ty. Căn cứ theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, từ ngày 30/7/2017 đến ngày 04/8/2017 đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 3 nhóm đối tượng 1, 2 và 3.


     Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

     Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

     Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

     Sau thời gian học tập, huấn luyện toàn thể cán bộ CNV đã nắm bắt, hiểu rõ hơn các nội dung của đợt huấn luyện như: Một số nội dung văn bản mới của pháp luật về ATVSLĐ, Chế độ chính sách, Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công tác ATVSLĐ theo quy định của pháp luật, An toàn chung, Văn hóa an toàn trong doanh nghiệp… Khoá tập huấn này chính là nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu quả trong công tác AT-VSLĐ của các doanh nghiệp, góp phần chuyển biến nhận thức và sự quan tâm đầy đủ hơn đến công tác này của người lao động và người sử dụng lao động.

Việt Cường - Ảnh:Đức Bảo