Ngày 25/5 tại Hà Nội, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội được khai mạc vào hồi 8 giờ 30 với sự tham dự 132 cổ đông, đại diện cho 78.592.504 cổ phần và chiếm 98,57813% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

     Tham dự đại hội có đại diện Bộ Xây dựng, về phía Tổng công ty có ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, ông Lê Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty, ông Nguyễn Hữu Thành - thành viên HĐQT, ông Bùi Đức Kiên - Kế toán trưởng - thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó tổng giám đốc- thành viên HĐQT Tổng công ty; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Lãnh đạo các ban chức năng, các đơn vị thành viên Tổng công ty, cùng các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông về tham dự.  

     Tại đại hội, các cổ đông của Lilama đã thống nhất và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018; Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và nhiều văn bản quan trọng khác.

     Với những kết quả đạt được trong năm 2017, Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể: Doanh thu: 15.811,53/9.500 tỷ đồng, đạt 166% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế: 80,94/80 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch; Nộp ngân sách: 1.143,71/280 tỷ đồng, đạt 408% so với kế hoạch. Có được kết quả  vượt trội như trên phần lớn là do khối lượng công việc của Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1. Trong năm 2017, riêng dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 đã mang lại 12.536,14 tỷ đồng doanh thu, chiếm đến 79% doanh thu của Tổng công ty. Ngoài ra các ban dự án khác như Nhiệt điện Thái Bình II, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Long Phú, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng... cũng đã góp phần không nhỏ cho thành tích doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch của Tổng công ty.

     Để có nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc lập kế hoạch tài chính năm 2017 và xây dựng phương án vay vốn, xây dựng hạn mức tín dụng năm 2017-2018. Tổng hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh các Tổ chức tín dụng đã, đang và dự kiến cấp cho từng công trình năm 2017 nối tiếp năm 2018 của Tổng công ty là 9.565 tỷ đồng và 84,9 triệu USD, trong đó dư nợ vay tối đa 6.150 tỷ đồng.

     Trong năm 2018, dự báo tình hình thị trường công việc của Tổng công ty sẽ khó khăn khi khối lượng và giá trị công việc tại các dự án Tổng công ty đang triển khai thi công không còn nhiều, trong khi các dự án lớn (Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhiệt điện Quỳnh Lập 1…) vì nhiều nguyên nhân vẫn chưa được khởi công, dẫn đến khả năng ký kết được các hợp đồng mới là rất khó. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng công ty xây dựng kế hoạch năm 2018 một cách thận trọng, đảm bảo tính khả thi và hiện thực hóa cao nhất.

     Trong bối cảnh thị trường công việc trong nước gặp nhiều khó khăn, HĐQT chỉ đạo Tổng công ty tích cực, tăng cường tìm kiếm, mở rộng thị trường việc làm ở nước ngoài, đặc biệt là thị trường Brunei với Dự án Nhà máy phân bón A/U Brunei hợp tác cùng Tập đoàn Thyssenkrupp Industrial Solution AG - Cộng hòa Liên bang Đức (Tổng thầu EPC); HĐQT trị tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty tích cực đẩy nhanh việc thực hiện Đề án tái cấu trúc (điều chỉnh lần 2) và Kế hoạch thực hiện Đề án đã được phê duyệt, trong đó đặc biệt chú trọng công tác thoái vốn ra ngoài doanh nghiệp theo đúng lộ trình đã xây dựng. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, tập trung thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, năng suất lao động tại các công trường đang thi công để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, nâng cao năng lực cạnh tranh, bám sát chủ đầu tư, các tổng thầu, chào giá hợp lý để có thể ký kết hợp đồng, đảm bảo công việc cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

     Chú trọng hơn nữa công tác quản trị nhân sự, xây dựng và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo phòng, ban Tổng công ty và Người đại diện vốn tại các công ty thành viên trên tinh thần đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, không ngừng học tập nâng cao trình độ quản lý, điều hành…. chỉ đạo rà soát, ban hành, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Lilama trên cơ sở thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, đảm bảo việc thực thi pháp luật trên mọi mặt hoạt động quản trị, điều hành của Lilama.

     Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành rất cao. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h45’cùng ngày.

Thảo Chi