Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.