Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/QU ngày 12/7/2017 của Quận ủy Hai Bà Trưng, Kế hoạch số 18-KH/ ĐU ngày 24/7/2017 của Đảng ủy Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP. Sáng 28/7, Đảng bộ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII của Đảng. Đồng chí Phạm Anh - Tiến sĩ, Giảng viên viện Kinh tế Chính trị học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và truyền đạt Nghị quyết.

Tiến sĩ Phạm Anh- GV viện Kinh tế Chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia HCM

     Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Anh trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII với 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

     Đặc biệt các nghị quyết đã định hướng, mở ra giai đoạn mới đối với kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó nghị quyết cũng nhấn mạnh đến việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước để phát huy được vai trò then chốt trong nền kinh tế.

Toàn cảnh Hội nghị.

     Qua Hội nghị cán bộ, đảng viên cơ quan hiểu và nắm vững hơn nội dung các Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy một cách tích cực, sáng tạo, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

PV