LILAMA 18 chia cổ tức 12%

10/04/2018 08:34

Ngày 7/4, tại TP Hồ Chí Minh, Cty CP LILAMA 18, đơn vị thành viên của Tổng Cty LILAMA Việt Nam vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Về dự Đại hội có 130 cổ đông đại diện cho 597,114 cổ phần tham dự.

     Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT, báo các tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và thông qua các tờ trình gồm: Phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn Cty Kiểm toán tài chính năm 2018, phê duyệt thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017, sửa đổi - bổ sung điều lệ Cty và bổ sung ngành nghề kinh doanh…

     Theo báo cáo của HĐQT, năm 2017, LILAMA 18 đã phát huy hiệu quả thương hiệu, uy tín trong quá trình củng cố và cạnh tranh thị trường, thực hiện nhất quán chủ trương “Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu, động lực phát triển của doanh nghiệp”. Bên cạnh đó, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn là một tập thể đoàn kết phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong xây dựng, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông nên kết quả sản xuất kinh doanh của Cty năm 2017 đạt và vượt mức kế hoạch từ 107,45% - 153,1%, thu nhập bình quân của gần 4.000 người lao động đạt 10.660.000 đồng/người/tháng và đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã biểu quyết mức chia cổ tức 12% bằng tiền mặt.

Mai Phương