Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

07/05/2019 17:27

Thông báo của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP, về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Comment

Minimum of 10 words Accented Vietnamese Does not contain links

Post a comment