Công văn của Sở KHĐT Tp. Hà Nội chấp thuận gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

06/04/2020 16:24

Công văn của sở KHĐT Tp. Hà Nội chấp thuận ra hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.

Comment

Minimum of 10 words Accented Vietnamese Does not contain links

Post a comment