Dự án Trung tâm Hội nghị Quốc gia

About the project

  • Tên dự án: Trung tâm Hội nghị Quốc gia
  • Địa điểm: số 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội, Việt Nam
  • Chủ đầu tư: Chính phủ Việt Nam
  • Thời gian thi công: 2004-2006

 

Comment

Minimum of 10 words Accented Vietnamese Does not contain links

Post a comment